Construction and optimization of herpes simplex virus vectors for central nervous system gene delivery based on CRISPR/Cas9-mediated genome editing

Added 167 days ago (21.06.2021)
Authors: Xinwei Huang; Xiuqing Li; Lijuan Yang; Pengfei Wang; Jingyuan Yan; Zuqing Nie; Yingzheng Gao; Zhiwei Li; Jie Wen; Xia Cao
Read article