Autophagic Degradation of Gasdermin D Protects against Nucleus Pulposus Cell Pyroptosis and Retards Intervertebral Disc Degeneration In Vivo

Added 118 days ago (21.06.2021)
Authors: Zhiwei Liao, Suyun Li, Rong Liu, Xiaobo Feng, Yunsong Shi, Kun Wang, Shuai Li, Yukun Zhang, Xinghuo Wu, and Cao Yang
Read article