Analysis of Molecular Mechanism of Erxian Decoction in Treating Osteoporosis Based on Formula Optimization Model

Added 423 days ago (21.06.2021)
Authors: Lang Yang, Liuyi Fan, Kexin Wang, Yupeng Chen, Lan Liang, Xuemei Qin, Aiping Lu, Peng Cao, Bin Yu, Daogang Guan, and Junxiang Peng
Read article