Immune-evasion of KRAS-mutant lung adenocarcinoma mediated by cAMP response element-binding protein

Added 45 days ago (20.06.2021)
Authors: Giotopoulou, G. A., Ntaliarda, G., Marazioti, A., Lilis, I., Kalogianni, F., Tourkochristou, E., Spiropoulou, N., Giopanou, I., Spella, M., Iliopoulou, M., Korfiati, A., Mantamadiotis, T., Rosero, C., Goldmann, T., Marwitz, S., Stathopoulos, G. T.
Source: bioRxiv
Read article