Gold nanoparticles‐mediated fluorescent chemical nose sensor for pathogenic diagnosis and phenotype

Added 377 days ago (18.06.2021)
Authors: Yuanyuan Shen, Feifei Lei, Tian Meng, Chaoyang Li, Zhiqing Yang, Jiaomei Huang, Fengge Song, Yi Wan
Read article