The Mechanisms of Yu Ping Feng San in Tracking the Cisplatin-Resistance by Regulating ATP-Binding Cassette Transporter and Glutathione S-Transferase in Lung Cancer Cells

Added 422 days ago (17.06.2021)
Authors: Yingqing Du; Yuzhong Zheng; Ciel Xiaomei Yu; Lishan Zhong; Yafang Li; Baomeng Wu; Weihui Hu; Elsa Wanyi Zhu; Venus Wei Xie; Qitian Xu; Xingri Zhan; Yamiao Huang; Liyi Zeng; Zhenxia Zhang; Xi Liu; Jiachuan Yin; Guangcai Zha; Kelvin Chan; Karl Wah Keung Tsim
Read article