miR-218-5p inhibits the malignant progression of glioma via targeting TCF12

Added 132 days ago (15.06.2021)
Authors: Jingshun Gu; Xuehua Ge; Aiwu You; Jun Li; Yuyan Zhang; Guomin Rao; Juntong Wang; Kun Zhang; Xuan Liu; Xiaotang Wu; Ling Cheng; Mengjiao Zhu; Dongchun Wang
Journal: Tumori
Read article