Legume Consumption and Gut Microbiome in Elderly Chinese Men and Women

Added 427 days ago (12.06.2021)
Authors: Cong Wang; Yaohua Yang; Wanghong Xu; Danxia Yu; Jie Wu; Qiuyin Cai; Jirong Long; Wei Zheng; Xiao-Ou Shu
Read article