Blockade ofβ-Adrenergic Receptors by Propranolol Disrupts Reconsolidation of Drug Memory and Attenuates Heroin Seeking

Added 172 days ago (11.06.2021)
Authors: Liangpei Chen; Shihao Huang; Chang Yang; Feilong Wu; Qiuyao Zheng; He Yan; Jie Yan; Yixiao Luo; Ewa Galaj
Read article