MeCP2 drives hepatocellular carcinoma progression via enforcing HOXD3 promoter methylation and expression through the HB‐EGF/EGFR pathway

Added 99 days ago (11.06.2021)
Authors: Lumin Wang, Yi Gao, Dongdong Tong, Xiaofei Wang, Chen Guo, Bo Guo, Yang Yang, Lingyu Zhao, Jing Zhang, Juan Yang, Yannan Qin, Liying Liu, Chen Huang
Read article