Chitinase 3-like-1 contributes to acetaminophen-induced liver injury by promoting hepatic platelet recruitment

Added 171 days ago (11.06.2021)
Authors: Zhao Shan; Leike Li; Constance Lynn Atkins; Meng Wang; Yankai Wen; Jongmin Jeong; Nicolas F Moreno; Dechun Feng; Xun Gui; Ningyan Zhang; Chun Geun Lee; Jack A Elias; William M Lee; Bin Gao; Fong Wilson Lam; Zhiqiang An; Cynthia Ju
Journal: eLife
Read article