Viruses, Vol. 13, Pages 1110: Fos Facilitates Gallid Alpha-Herpesvirus 1 Infection by Transcriptional Control of Host Metabolic Genes and Viral Immediate Early Gene

Added 343 days ago (09.06.2021)
Authors: Zhitao Wang; Yangyang Qiao; Zhijie Chen; Yumeng Liang; Lu Cui; Yanhui Zhang; Xuefeng Li; Li Xu; Ping Wei; Shengwang Liu; Hai Li
Journal: Molecules
Read article