Genes, Vol. 12, Pages 891: Molecular Cloning and Functional Characterization of Three 5-HT Receptor Genes (HTR1B, HTR1E and HTR1F) in Chickens

Added 351 days ago (09.06.2021)
Authors: Caiyun Sun; Yang Qiu; Qin Ren; Xiao Zhang; Baolong Cao; Yi Zou; Juan Li; Jiannan Zhang; Yajun Wang
Journal: Molecules
Read article