Pathogens, Vol. 10, Pages 728: Molecular Detection of Novel Borrelia Species, Candidatus Borrelia javanense, in Amblyomma javanense Ticks from Pangolins

Added 351 days ago (09.06.2021)
Authors: Bao-Gui Jiang; Ai-Qiong Wu; Jia-Fu Jiang; Ting-Ting Yuan; Qiang Xu; Chen-Long Lv; Jin-Jin Chen; Yi Sun; Li-Qun Fang; Xiang-Dong Ruan; Teng-Cheng Que
Journal: Molecules
Read article