Nutrients, Vol. 13, Pages 1982: Evaluation of the Cholesterol-Lowering Mechanism of Enterococcus faecium Strain 132 and Lactobacillus paracasei Strain 201 in Hypercholesterolemia Rats

Added 175 days ago (09.06.2021)
Authors: Lingshuang Yang; Xinqiang Xie; Ying Li; Lei Wu; Congcong Fan; Tingting Liang; Yu Xi; Shuanghong Yang; Haixin Li; Jumei Zhang; Yu Ding; Liang Xue; Moutong Chen; Juan Wang; Qingping Wu
Journal: Nutrients
Read article