CT-free attenuation correction for dedicated cardiac SPECT using a 3D dual squeeze-and-excitation residual dense network

Added 387 days ago (04.06.2021)
Authors: Xiongchao Chen; Bo Zhou; Luyao Shi; Hui Liu; Yulei Pang; Rui Wang; Edward J Miller; Albert J Sinusas; Chi Liu
Read article