Joint contributions of the gut microbiota and host genetics to feed efficiency in chickens

Added 188 days ago (03.06.2021)
Authors: Chaoliang Wen, Wei Yan, Chunning Mai, Zhongyi Duan, Jiangxia Zheng, Congjiao Sun and Ning Yang
Journal: Microbiome
Read article