Preliminary assessment of genotoxic effects induced by radiation from EAST using Vicia faba micronucleus assay

Added 432 days ago (02.06.2021)
Authors: Hong Zhang, Liqun Hu, Guoqiang Zhong, Zhipeng Huo, Yuqing Chen, Sheng Zhao and Liangsheng Huang
Read article