Cyr61 from adipose‐derived stem cells promotes colorectal cancer metastasis and vasculogenic mimicry formation via integrin αVβ5

Added 117 days ago (02.06.2021)
Authors: Zhenxing Liang, Huashan Liu, Yunfeng Zhang, Li Xiong, Ziwei Zeng, Xiaowen He, Fengwei Wang, Xianrui Wu, Ping Lan
Read article