[ASAP] Integrated Proteomics and Transcriptomics Analyses Reveals the Possible Antifungal Mechanism of an Indoloquinoline Alkaloid Neocryptolepine against <italic toggle="yes">Rhizoctonia solani</italic>

Added 431 days ago (02.06.2021)
Authors: Xiao-Fei Shang, Li-Xia Dai, Zhi-Jun Zhang, Cheng-Jie Yang, Sha-Sha Du, Tian-Lin Wu, Ying-Hui He, Jia-Kai Zhu, Ying-Qian Liu, Yin-Fang Yan, Xiao-Lou Miao, and Ji-Yu Zhang
Read article