Study on the Safety of Human Oligodendrocyte Precursor Cell Transplantation in Young Animals and Its Efficacy on Myelination

Added 117 days ago (01.06.2021)
Authors: Haipeng Zhou; Siliang Lu; Ke Li; Yinxiang Yang; Caiyan Hu; Zhaoyan Wang; Qian Wang; Ying He; Xiaohua Wang; Dou Ye; Qian Guan; Jing Zang; Chang Liu; Suqing Qu; Zuo Luan
Read article