ACE4, a novel transcriptional activator involved in the regulation of cellulase genes on cellulose in <em>Trichoderma reesei</em>

Added 119 days ago (29.05.2021)
Authors: Yumeng Chen; Aibo Lin; Pei Liu; Xingjia Fan; Chuan Wu; Ni Li; Liujing Wei; Wei Wang; Dongzhi Wei
Read article