Effects of sepsis and its treatment measures on intestinal flora structure in critical care patients

Added 111 days ago (27.05.2021)
Authors: Xiao-Juan Yang; Dan Liu; Hong-Yan Ren; Xiao-Ya Zhang; Jun Zhang; Xiao-Jun Yang
Read article