Structure, Biological Activities and Metabolism of Flavonoid Glucuronides

Added 190 days ago (27.05.2021)
Authors: Min Chen; Xueyang Ren; Siqi Sun; Xiuhuan Wang; Xiao Xu; Xiang Li; Xiaoping Wang; Xiao Li; Xin Yan; Ruiwen Li; Yu Wang; Xiaoyun Liu; Ying Dong; Xueyan Fu; Gaimei She
Read article