IJMS, Vol. 22, Pages 5618: A Matrix Metalloproteinase Mediates Tracheal Development in Bombyx mori

Added 119 days ago (25.05.2021)
Authors: Yi Wei; Xiao-Lin Zhou; Tai-Hang Liu; Peng Chen; Xia Jiang; Zhan-Qi Dong; Min-Hui Pan; Cheng Lu
Journal: Molecules
Read article