Clinical Application of Chinese Herbal Injection for Cancer Care: Evidence-Mapping of the Systematic Reviews, Meta-analyses, and Randomized Controlled Trials

Added 361 days ago (25.05.2021)
Authors: Ming Yang; Si-Jia Zhu; Chen Shen; Rui Zhai; Duo-Duo Li; Min Fang; Jing-Nan Xu; Ye-Na Gan; Lu Yang; Zhi-Ying Ren; Ruo-Xiang Zheng; Nicola Robinson; Jian-Ping Liu
Read article