MicroRNA-30 regulates left ventricular hypertrophy in chronic kidney disease

Added 122 days ago (24.05.2021)
Authors: Jingfu Bao, Yinghui Lu, Qinying She, Weijuan Dou, Rong Tang, Xiaodong Xu, Mingchao Zhang, Ling Zhu, Qing Zhou, Hui Li, Guohua Zhou, Zhongzhou Yang, Shaolin Shi, Zhihong Liu, Chunxia Zheng; Jingfu Bao, Yinghui Lu, Qinying She, Weijuan Dou, Rong Tang, Xiaodong Xu, Mingchao Zhang, Ling Zhu, Qing Zhou, Hui Li, Guohua Zhou, Zhongzhou Yang, Shaolin Shi, Zhihong Liu, Chunxia Zheng
Journal: JCI Insight
Read article