Perceval S valve empire: healing the Achilles' heel of sutureless aortic valves

Added 195 days ago (21.05.2021)
Authors: Nikolaos A Papakonstantinou; Nikolaos G Baikoussis; Panagiotis Dedeilias
Read article