Simultaneous Head and Spine MR Imaging in Children Using a Dedicated Multichannel Receiver System at 3T

Added 404 days ago (21.05.2021)
Authors: Nan Li; Hui Zheng; Ting Gui; Qiufeng Yin; Qiaoyan Chen; Rou Li; Yang Xin; Shuheng Zhang; Qiang He; Xiaoliang Zhang; Xin Liu; Hairong Zheng; Degbin Wang; Ye Li
Read article