Host transcriptional response to SARS-CoV-2 infection in COVID-19 patients

Added 34 days ago (15.05.2021)
Authors: Singh, N. K., Srivastava, S., Zaveri, L., Bingi, T. C., Mesipogu, R., Kumar, S., Gaur, N., Hajirnis, N., Maccha, P., Shambhavi, S., Khan, S., Soujanya, M., Nagabandi, T., Mishra, R. K., Tallapaka, K. B., Sowpati, D. T.
Source: bioRxiv
Read article