Reactive Oxygen Species Mediate Low Back Pain by Upregulating Substance P in Intervertebral Disc Degeneration

Added 376 days ago (15.05.2021)
Authors: Jiancheng Zheng, Jian Zhang, Xingkai Zhang, Zhiping Guo, Wenjian Wu, Zhe Chen, and Jitian Li
Read article