MicroRNA-211 regulates the expression of TAB1 and inhibits the NF-κB signaling pathway in lipopolysaccharide-induced endometritis

Added 371 days ago (14.05.2021)
Authors: Cheng Yang; Chao Yang; Jinxin Zhang; Yingfang Guo; Nuoer Chen; Baoyi Yin; Qingqing Zhou; Tao Zhang; Shuai Guo; Ganzhen Deng
Read article