The Traditional Uses, Phytochemistry, Pharmacology, Toxicology, and Clinical Uses of <em>Metagentiana Rhodantha</em> (Franch.) T.N.Ho and S.W.Liu, an Ethnomedicine in Southwest China

Added 198 days ago (13.05.2021)
Authors: Botao Chang; Songjiang Tang; Rong Chen; Nan Xiao; Jingsong Zhu; Mengxian Tian; Huizhong Jiang; Xi Li; Zhonglu Jian; Xu Han; Ying Gao; Qi Yao
Read article