Chinese Herbal Prescription Fu-Zheng-Qu-Xie Prevents Recurrence and Metastasis of Postoperative Early-Stage Lung Adenocarcinoma: A Prospective Cohort Study Followed with Potential Mechanism Exploration

Added 206 days ago (12.05.2021)
Authors: Sufang Zhang, Wanqing Chen, Yuli Wang, Jianchun Wu, Lili Xu, Yongchun Yu, Jianhui Tian, Rongzhong Xu, Zhihong Fang, Lei Jiang, Yingbin Luo, and Yan Li
Read article