Prevalence, Genetic Diversity, Antimicrobial Resistance, and Toxigenic Profile of <em>Vibrio vulnificus</em> Isolated from Aquatic Environments in Taiwan

Added 386 days ago (05.05.2021)
Authors: I-Ching Lin; Bashir Hussain; Bing-Mu Hsu; Jung-Sheng Chen; Yu-Ling Hsu; Yi-Chou Chiu; Shih-Wei Huang; Jiun-Ling Wang
Read article