Lignans from Bupleurum marginatum and their antioxidant activity

Added 461 days ago (05.05.2021)
Authors: Jian Zhou; Xin He; Rongjin Sun; Zhenlong Yu; Chao Wang; Sa Deng; Baojing Zhang; Shanshan Huang; Chunhui Han; Dawei Li
Read article