Plasmids Expressing shRNAs Specific to the Nucleocapsid Gene Inhibit the Replication of Porcine Deltacoronavirus In Vivo

Added 149 days ago (30.04.2021)
Authors: Jun Gu; Hao Li; Zhen Bi; Kai Li; Zhiquan Li; Deping Song; Zhen Ding; Houjun He; Qiong Wu; Dongyan Huang; Ping Gan; Yu Ye; Yuxin Tang
Journal: Animals
Read article