Cell death-inducing DFFA-like effector C/CIDEC gene silencing alleviates diabetic cardiomyopathy via upregulating AMPKa phosphorylation

Added 385 days ago (30.04.2021)
Authors: Hui-Min Zhou; Yun Ti; Hui Wang; Yuan-Yuan Shang; Ya-Peng Liu; Xiao-Ning Ni; Di Wang; Zhi-Hao Wang; Wei Zhang; Ming Zhong
Journal: FASEB Journal
Read article