Ventilatory chemosensitivity, cerebral and muscle oxygenation, and total hemoglobin mass before and after a 72-day mt. Everest expedition

Added 430 days ago (29.04.2021)
Authors: Stephen S Cheung; Niina E Mutanen; Heikki M Karinen; Anne S Koponen; Heikki Kyröläinen; Heikki O Tikkanen; Juha E Peltonen
Read article