Lignans intake and enterolactone concentration and prognosis of breast cancer: a systematic review and meta-analysis

Added 470 days ago (29.04.2021)
Authors: Zhen Liu, Yin-Jiao Fei, Xin-Hui Cao, Di Xu, Wen-Juan Tang, Kai Yang, Wen-Xiu Xu, Jin-Hai Tang
Read article