Treatment Decision Making and Regret in Parents of Children With Incurable Cancer

Added 147 days ago (29.04.2021)
Authors: Ye, Zeng Jie; Cheng, Meng Hui; Zhang, Xiao Ying; Tang, Ying; Liang, Jian; Sun, Zhe; Liang, Mu Zi; Yu, Yuan Liang
Read article