Effects of Evidence-Based Continuing Care Bundle on Health Outcomes in Rectal Cancer Patients With Temporary Stomas: A Multicenter Randomized Controlled Trial

Added 221 days ago (29.04.2021)
Authors: Su, Xi; Zhong, Mei-hua; Ye, Xin-mei; Zhen, Li; Yin, Xue-xia; Qin, Fang; Zhu, Mu-lan; Kuang, Yin-yi; Wang, Hui-zhen
Read article