Do initially non-dehydrated patients with acute ischemic stroke need fluid supplement?

Added 220 days ago (29.04.2021)
Authors: Leng Chieh Lin; Yen Yun Tsai; Jen Tsung Yang; Yi Chuan Chen; Yi Fang Wu; Yen Chu Huang; Yuan Hsiung Tsai; Kuang Yu Hsiao; Chen-June Seak
Read article