Profiling of somatic mutations and fusion genes in acute myeloid leukemia patients with FLT3-ITD or FLT3-TKD mutation at diagnosis reveals distinct evolutionary patterns

Added 217 days ago (28.04.2021)
Authors: Wei Guan, Lei Zhou, Yan Li, Erna Yang, Yangyang Liu, Na Lv, Lin Fu, Yi Ding, Nan Wang, Nan Fang, Qian Liu, Binan Wang, Fuwei Li, Juan Zhang, Maoquan Wang, Lili Wang…
Read article