Simultaneous Determination of Saponins and Lignans in Rat Plasma by UPLC-MS/MS and its application to a pharmacokinetic study of Shenqi Jiangtang Granule

Added 469 days ago (28.04.2021)
Authors: Hui Zhang; Ruoyu Chen; Cong Xu; Ya Zhang; Qinghua Tian; Baoling Wang; Guimin Zhang; Yongxia Guan; Jizhong Yan
Read article