Three-dimensional-printed custom-made patellar endoprosthesis for recurrent giant cell tumor of the patella: A case report and review of the literature

Added 426 days ago (28.04.2021)
Authors: Jie Wang; Yong Zhou; Yi-Tian Wang; Li Min; Yu-Qi Zhang; Min-Xun Lu; Fan Tang; Yi Luo; Ya-Han Zhang; Xian-Liang Zhang; Chong-Qi Tu
Read article