Loss of the virulence plasmid by <em>Shigella sonnei</em> promotes its interactions with CD207 and CD209 receptors

Added 391 days ago (28.04.2021)
Authors: Bi-Cong Wu; Njiri A Olivia; John Mambwe Tembo; Ying-Xia He; Ying-Miao Zhang; Ying Xue; Cheng-Lin Ye; Yin Lv; Wen-Jin Li; Ling-Yu Jiang; Xi-Xiang Huo; Zi-Yong Sun; Zhong-Ju Chen; Ji-Chao Qin; An-Yi Li; Chae Gyu Park; John D Klena; Hong-Hui Ding; Tie Chen
Read article