Germline sexual fate is determined by the antagonistic action of <em>dmrt1</em> and <em>foxl3/foxl2</em> in tilapia

Added 423 days ago (28.04.2021)
Authors: Shengfei Dai; Shuangshuang Qi; Xueyan Wei; Xingyong Liu; Yibing Li; Xin Zhou; Hesheng Xiao; Baoyue Lu; Deshou Wang; Minghui Li
Journal: Development
Read article