Japanese guidelines for allergic conjunctival diseases 2020

Added 263 days ago (28.04.2021)
Authors: Dai Miyazaki; Etsuko Takamura; Eiichi Uchio; Nobuyuki Ebihara; Shigeaki Ohno; Yuichi Ohashi; Shigeki Okamoto; Yoshiyuki Satake; Jun Shoji; Kenichi Namba; Kazumi Fukagawa; Atsuki Fukushima; Hiroshi Fujishima; Japanese Society of Ocular Allergology; Japanese Society of Allergology
Read article