Association Between Use of Traditional Chinese Medicine Herbal Therapy and Survival Outcomes in Patients With Stage II and III Colorectal Cancer: A Multicenter Prospective Cohort Study

Added 393 days ago (28.04.2021)
Authors: Yun Xu; Jun J Mao; Lingyun Sun; Lin Yang; Jie Li; Yingxu Hao; Huashan Li; Wei Hou; Yuping Chu; Yu Bai; Xiaoqiang Jia; Jinwan Wang; Lin Shen; Ying Zhang; Jianbin Wang; Jianping Liu; Yufei Yang
Read article